Lions Club Nederland

Lions Club Nederland
Met 12.000 leden verdeeld over ongeveer 425 clubs valt Lions Club Nederland als vereniging direct onder Lions Club International.
Het internationale motto van de Lions Club luidt: “We serve”.
Vanuit die gedachte dragen Lions leden oplossingen aan voor problemen in de samenleving.
Wereldwijd gaat het dan bijvoorbeeld om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen. Nederlandse Lions richten zich vaak op lokale projecten zoals het creëren van sportmogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, door zowel financiële ondersteuning als persoonlijke inzet van de leden.

Lions Erecode
Van een Lion mag verwacht worden dat hij (Overal waar hij staat moet ook zij gelezen worden):

  1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
  2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderzins incorrect te handelen;
  3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
  4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
  5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
  6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
  7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
  8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

 

Voor meer informatie over Lions Club Nederland;  www.lions.nl
Correspondentieadres:
Vereniging Lions Clubs MD 110 Nederland
Postbus     2047
4200 BA  Gorinchem

 

 

Comments are closed.